Allahın eşi benzeri yoktur ile ilgili ayetler

Allahın eşi benzeri yoktur ile ilgili ayetler

Allahın vahdaniyet sıfatı

Allah’ın Zat-i sıfatlarından.

Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak.

Vahdâniyet. Allah`ın her yönden bir olduğunu bildiren vahdaniyet, bir kemal sıfatı olduğu için, bu sıfatın zıddı olan “birden fazla olmak, bir ortağı bulunmak”, Allah hakkında mümkün olmayan bir sıfattır. Allah birdir, ortağı ve benzeri yoktur. Bütün semayı dinlerdeki inanç esaslarının temelini “Allah`ın birliği” sıfatı oluşturur. Bu inanca “Tevhîd Akîdesi” denir.

 

Tevhid akidesine dayanmayan hiç bir inanç, güzel is, Allah katında makbûl değildir. En son ve en mükemmel din olan Islâmiyet de bu inancı temel kabul etmiş ve bütün insanları öncelikle bu temel inanca çağırmıştır. Çünkü Allah, bütün âlemlerin, bütün varlıkların ve bütün insanların Rabb`ıdır. Her şeyi yaratan, rızkını vererek besleyen, büyüterek kemâle erdiren yalnız O`dur. O`nun ortağı, oğlu veya kızı yoktur. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiç bir şey O`nun eşi ve benzeri olamamıştır. Bu inanç ile Islâmiyet insanları Allah`ın dışındaki varlıklara kul köle olmak zilletinden kurtarmış, onlara mutlak istiklâllerini iade etmiş. Allah`ın birliği fikrini zedeleyen her türlü kölelik zihniyetini yasaklamış, tabiat kuvvetlerine ibadeti, insanın insana köle ve esir olma despotluğunu ortadan kaldırmış, Allah`tan başkalarını rab edinmeyi en büyük günah ve şirk kabul etmiştir. Böylece Islâmiyet, dünyaya akıl, ruh ve ahlâk sahalarında olduğu kadar, fizikî sahada da tam bir özgürlük müjdelemiş; tevhîd akideşiyle bütün insanların tek bir mabûdu olduğunu, dolayısıyla beşeriyetin de bir ana ve babadan meydana geldiğini ifade ederek “beşer ırkında birlik” fikrini telkin etmiştir. Her müslüman Allah`ın bir olduğunu söylemeli ve bu inancını Allah`tan başkasına ibâdet etmemekle, ibadetine dolaylı olarak da olsa hiçbir şeyi veya kimseyi ortak koşmamakla ispat etmelidir. Bu noktada, sözü ile ibadetindeki birlik ruhu aynı olmalıdır. Allah`ın birliğine delil olan ayetlerden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

a) “De ki: O Allah birdir. Allah Sameddir. (Her şey varlığını ve varlığının devamını O`na borçludur. Her şey O`na muhtaçtır. O, hiç bir , şeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O`dur). Kendisi doğurmamıştır ve (başkası tarafından)doğurulmamıştır. Hiçbirşey O`nun dengi olmamıştır.” (Ihlâs, 112/1-4) .

b) “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kâfirûn, 109/1-6).

c) “Allah`tan başka bir yaratıcı var mıdır?” (Fâtır, 35/3).

d) “O`nunla birlikte hiçbir ilâh yoktur. (Eğer olsaydı) muhakkak ki her tanrı kendi yarattığını kabullenir (ve korur) ve mutlaka kimisi de diğerine galebe ederdi.” (Mü`minun, 23/91)

e) “Eğer her ikisinde (yer ve gökte) Allah`tan başka ilâhlar olsaydı, her ikisi de harap olurdu.” (el-Enbiyâ, 21/22).

Allah, zatında, ilâhlığında, mabud ve yaratıcı oluşunda birdir. Ondan başka yaratıcı yoktur. Kâinatı bizzat yaratmaya, yaşatmaya, yok etmeye gücü yetmeyen bir zat Allah olamaz. Bunun içindir ki ikinci bir Allah`ın varlığına imkân yoktur. Çünkü iki Allah olduğu farzedilse, bu iki Allah`tan biri kâinatı yalnız başına yaratmaya muktedir ise, diğeri zâid-fazla olmuş olurdu. Bunun aksine, yalnız başına kâinatı yaratmaya muktedir değilse, bu durumda da acız-güçsüz olurdu. Acız ve zâit olan bir zat ise Allah olamaz. Bu nedenle Allah vardır ve birdir.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection